Posted on

Mysterieuze rui

Om een slechter jaar dan 2020 te vinden moet men ver in de geschiedenis teruggaan. Alles draait rond een virusje, dat we intussen nederig met een hoofdletter schrijven . Als een virus (adeno, circovirus, etc ..) bij wijlen een ravage onder onze duivenpopulatie aanricht met al naargelang van 1 tot 100 % slachtoffers, dan halen we vaak de schouders op, “ ach het is een fait divers”, iets wat ons maar oppervlakkig raakt of van uit het oogpunt van de Comed methode, te beschouwen als een natuurlijke selectie. Het maakt het ras finaal sterker. Punt.

Wij mensen beschikken inmiddels over een aantal Covid 19 vaccins, maar we zijn er nog lang niet. De uitrol naar de wereldbevolking is complex en duurt allicht tot eind volgend jaar. Er zullen – zeker de ontwikkelingslanden waar de zorg niet optimaal is, meegerekend – nog honderdduizenden argeloze slachtoffers te betreuren vallen, voor er van normalisatie sprake kan zijn. Hoe langer het duurt vooraleer de circulatie van het virus tot stilstand gekomen is ( door groepsimmuniteit na vaccinatie van 75% van de bevolking) hoe meer kans op (veel gevaarlijkere) mutanten, waartegen de huidige vaccins mogelijks minder efficiënt werken… Groot probleem is dat veel mensen onterecht twijfelen aan de betrouwbaarheid. De wetenschap moet duidelijk uitleggen dat we over dat coronavirus al bijna 20 jaar grondige kennis hebben opgebouwd en dat het vaccin absoluut niet zomaar rap rap is in elkaar geflanst.

Wat ook opvalt is het allesoverheersend “beu gevoel”, eerder dan

“wat heeft 2020 ons nu geleerd in”….

Het feit dat we nog altijd onvoldoende oog hebben voor het systematisch vernielen van een fascinerend en complex globaal ecosysteem, dat over miljoenen jaren evolueerde, is verontrustend . We blijken nog steeds niet te snappen dat de duizenden virussen -die in de regenwouden aan de lopende band muteren- sinds miljoenen jaren in subtiel evenwicht leven met de fauna en de flora. Nu worden ze op nog geen eeuw zo ver door de mens teruggedrongen, dat ze geen andere optie meer hebben dan ons te bespringen en mogelijks proberen uit te roeien.

Dat bijvoorbeeld haast alle in het oerwoud levende chimpansee soorten met uitsterven bedreigd zijn door de ongeziene expansie van de landbouw ten behoeve van de ontketende mens, is kennelijk de zorg van een kleine schare ver-van-mijn-bed idealisten.

Zowel het ebola- als Covid 19 virus rukten op uit de fauna (via de vleermuis, chimpansee…) van het regenwoud en zij zullen de laatsten niet zijn. Hoe meer we het wildleven verdringen hoe harder het zal terugslaan. Het is jammer dat intussen meer en meer dictators verkozen geraken , die hun volk letterlijk aanmoedigen om landbouwgronden te winnen op het regenwoud.

De ontbossing in de Amazone sinds het jaar 2000: in de rode stukken is het bos verdwenen.

Hoe meer de mensen blijven reizen , massa-evenementen organiseren, elkaar handjes schudden en knuffelen hoe groter de kans dat we in de nabije toekomst opnieuw prijs kunnen hebben.

De aangroei van de wereldbevolking : https://www.worldometers.info/nl/

Zo lang het bij deze bevolking -die toeneemt met meer dan 200.000 per dag- vooral gaat over:  mijn job, mijn familie, mijn leefruimte, mijn toekomst, mijn goed gevoel, gaan we nog wat meemaken…. De duivensport is een vrij milieuvriendelijke bezigheid, maar de recentelijk voorgestelde (dierentransport)beperkingen , om de verspreiding van virussen te beletten- dreigen roet in het eten te gooien. Met de nodige redelijkheid zou hiervoor alsnog een praktische oplossing kunnen gevonden worden.

De virussen leven al 200 miljoen jaar -dus veel langer dan wij- op deze planeet en laten zich niet zo maar verdringen… Dus ja, de duivenliefhebber heeft het betere profiel om de leefwereld niet al te hard op de proef te stellen.

Hij is veel en graag thuis met zijn duifjes , hij ambieert naast het goed presteren van zijn kolonie meestal veel minder materiële dingen die het milieu belasten, maar in plaats daarvan geniet hij in verwondering van de magische capaciteiten van de postduif en dat vervult hem met emotie.

 

Blog gastheer Michel Vanlint vraagt mij al geruime tijd om de invloed van hormonen op de rui toe te lichten. Over dit uitzonderlijk complex gebeuren is de wetenschap het roerend eens: namelijk dat het ze fijne er niet van weten. Het is een van de meest mysterieuze fysiologische fenomenen dat nog steeds grotendeels onverklaard blijft. Feit is dat wie er als liefhebber goed mee omgaat er het verschil mee kan maken. Wij geven van de rui hier geen uurroosters en kalenders mee die je sowieso in duizenden geschriften kunt lezen , maar wel de verbanden tussen dit verschijnsel met andere variabelen.

Er bestaan enkele theorieën, zeg maar hypothesen, omdat geen enkele er van volledig sluitend is . In vele faculteiten is onderzoek gebeurd o.a. over de invloed van klieren en alle denkbare hierdoor afgescheiden hormonen, waarbij o.a. de pijnappelklier of hypothalamus ,die slechts enkele milligram weegt, een belangrijke spelverdeler is.

Deze klier werkt o.a. als een lichtknopje en regelt namelijk in eerste instantie het dag en nacht ( licht en donker) ritme, met een uitgesproken invloed op de rui en dit duidelijk in samenhang met de lichaamstemperatuur. Zo blijkt dat bij licht de lichaamstemperatuur hoger is dan in het donker. Als je deze hypothalamus wegneemt, verhoogt de temperatuur zowel bij licht als donker. Ze stuurt ook andere klieren aan die weer hun eigen hormonen produceren met specifieke, eigenschappen zoals o.a. de hypofyse (prolactine) maar vooral de schildklier (thyreotroop hormoon, o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de follikels van de nieuwe pluimen). De afscheiding is onderhevig aan seizoenvariaties in functie van de rui en men heeft kunnen vaststellen dat dit samenloopt met de aanleg van vetvoorraden, die op hun beurt de hele stofwisseling beïnvloeden. Vet is zowel brandstof voor het opwekken van warmte, als energie bij het vliegen of het voederen van de jongen. Hier speelt een logisch verband tussen rui, leg en broeden. We zien idd dat de rui tijdens de laatste dagen van het broeden geremd wordt door prolactine ( hormoon afgescheiden door de hypofyse) verantwoordelijk voor het aanmaken van kropmelk. Het systeem kiest logischerwijze voor het proces dat zorgt voor energie nodig bij het voederen van de jongen voor hetgeen dat instaat voor het warm houden van het lichaam tijdens de rui.

Ook de bijnier speelt mee in de rui.

Zij maakt het cortisonehormoon aan waarvan de bloedwaarden stijgen tijdens de duisternis.

Lange perioden van licht beïnvloeden de bloedwaarden van cortisone niet.

Medicamenteus toedienen vertraagt logischerwijze de rui maar kan ook de pijngrens verleggen.

Corticosteroïden stimuleren ook de aanleg van vetdepots.

Hun gebruik tijdens de wedstrijden als rui-remmer en prestatie bevorderaar was ooit populair, daarom inmiddels strikt verboden. Al de genoemde klieren en hormonen interfereren ook met het enorm complexe immuunsysteem dat via verschillende centra verspreid ligt over het hele lichaam en instaat voor afweer tegen schadelijke indringers. We hebben de beurs van Fabricius, de thymusklier, de milt, de amandelen, de Harderklier,het beenmerg etc, die allemaal cellen kunnen produceren ( granulocyten, lymphocyten, macrofagen etc). In het bloed en het eigeel zijn er bijzondere eiwitten (immunoglobulinen) die ook een belangrijke rol in de afweer spelen. Hierbij is ook geweten dat het prikkelen van dit systeem (vaccinatie) een directe en niet onbelangrijke inwerking kan hebben op de rui en de prestaties.

De invloed van kortstondige en langdurige stress beïnvloedt de werking van het autonoom zenuwstelsel ( parasympathicus) dat zorgt voor actie (via adrenaline) en recuperatie (acetylcholine)In het Engels drukt men de dubbele werking van de parasympaticus uit in enerzijds “fight or flight”(vechten of vluchten) en anderzijds “rest and digest” ( rusten en verteren). Het betreft het oerinstinct van alle wezens om te overleven in de wildernis.

In deze korte beschouwing is er slechts een beperkte samenvatting van een enorm complex endocriene (klieren) mechanisme.

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld hormonen tijdens de voortplanting waarvan de broedperiode een invloed heeft op de rui.

Er zijn dus heel veel hormonen in het spel die bovendien allemaal door en met mekaar samenwerken in functie van de vruchtbaarheid, de ziekteafweer, de energieproductie, etc… kortom het hele bewuste en onbewuste gedrag van de duif.

Als wetenschapper raak je onder de indruk, wordt je nederig en vooral dankbaar om het voorrecht de fijne werking van deze hogere levensvorm te mogen bestuderen en de opgedane kennis rechtstreeks toe te passen via verfijnende aanvullingen aan de voeding ten dienste de geneeskunde in het algemeen en de sportprestaties in het bijzonder…

🙏

Comed heeft in het begin van het jaar enkele praktische mededelingen.

 

We stelden vast dat vele liefhebber worstelen met het uitspreken sommige namen

Lysocur wordt vaak Lycosur , Lysosur, etc… uitgesproken

Myobol wordt Maybol of Meybol

Wij denken dat het allemaal door de mysterieuze letter Y komt

Zodoende werd besloten om in de toekomst

 

 

 

 

 

 

Lysocur Forte te vervangen door Lisocur +

 

 

 

 

 

 

 

Myobol te vervangen door Miobol

 

De werking van Phytocur was vooral gericht op de darmen , vooral de functie van het aldaar gevestigde immuunsysteem terwijl Lysocur Forte bestemd was voor de luchtwegen ook met zijn eigen immuunsysteem beiden een belangrijke rol spelen in de afweer tegen ziekte. “Lyse” verwijst naar het Grieks, voor het oplossen van het vermeerderde hinderlijke longslijm van mindere kwaliteit dat zich soms vormt bij luchtwegenbelasting. De beide formules groeiden naar elkaar toe en werden omwille van de mogelijkheid tot vereenvoudigen identiek om aldus slechts een product over te houden met de naam

Lisocur +

Aangezien we aanbevelen dit product dagelijks te geven, zijn we gelukkig bij het nieuwe jaar de Lysocur + aan te bieden aan 23 euro (-20%) in onderstaand pakket.

 

 

 

 

Posted on

Van „de steen der wijzen“ tot …. Myobol

De mens is altijd op zoek geweest naar inzicht in de werking van de natuur in het algemeen en van het lichaam in
het bijzonder. Natuurkunde, religie en filosofie liepen aanvankelijk door elkaar.

De alchemisten trachtten reeds heel vroeg (in Oud Egypte, China, maar ook nog de Grieken in
de middelleeuwen) van lood goud te maken en ze waren op zoek naar “de steen der wijzen”
waarmee ze de schepping der materie wilden doorgronden.

 

 

Alchemisten op zoek naar de steen der wijzen

 

Hun basisprincipes stonden geschreven op de smaragdentafel van Hermes Trismegistus :  “zo boven, zo onder”.(het zonnestelsel kent geen aardse oriëntatie) ” Alles is in het een
en het een is in het alles… zo kan het mirakel zich voltrekken. …”

Hiermee bedoelden ze dat de microkosmos en de macrokosmos innig met elkaar waren verweven.

                                                                                                                                                 Smaragdentafel van Hermes Trisgeminus

Zij waren de voorlopers van de moderne scheikunde. Dankzij de ontdekkingen van o.a. Newton (zwaartekracht),
Einstein(ruimtetijd), Max Planck (quantum) kon Stephen Hawkins met zijn boek „Het Groot Ontwerp“ de werking
van de kosmos en vele dromen van de alchemisten ontrafelen. Door deze grote wetenschappers begrijpen we al
iets meer van de ontzaglijke wereld waarin wij leven.

 

Een klein deeltje hieruit ,de fysiologie (biologie van de levensverrichtingen van een organisme) functioneert op
extreem complexe wijze. Er spelen zich gelijktijdig werkelijk honderdduizenden verschillende biochemische re-
acties af, allen onderling verbonden met het doel dit organisme toe te laten talloze verschillende opdrachten aan
te kunnen. Het betreft onder andere het in staat zijn om duizenden verschillende soorten voeding te verteren, in
rusttoestand of tijdens inspanning, tijdens allerlei bedreigingen in angsten of gelijk welke opwinding. Soms moet
dit organisme reageren op giftige stoffen, in bitterkoude of tropisch warme omgeving of bij plotse besmettingen
met listige bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, etc. Deze ingewikkelde systemen zijn dan nog eens typisch
voor elke diersoort. Al deze wonderbaarlijke biochemische processen werken door elkaar in een grote symfonie!

Sinds mijn studententijd ben ik hierdoor gefascineerd en ondertussen heb ik me er bijna een halve eeuw in ver-
diept, om tot de nederige vaststelling te komen hoe weinig we slechts weten en hoeveel nog moet ontrafeld
worden.

Ik kan evenwel beweren dat we met ons Comed onderzoeksteam -wat duiven aangaat- een aantal grote lijnen
(vaststaande wetenschappelijk besluiten) hebben kunnen ontwaren, waarmee we een zo efficiënt mogelijke aan-
pak van de verzorging kunnen aanbieden.

Het actuele aanbod aan verzorgingsproducten op de wereldkaart is bijna niet meer te overzien en de liefhebber
loopt er vaak vertwijfeld bij, op zoek naar het beste.

Vroeger waren er hoogstens een tiental belangrijke merken, die vooral geneesmiddelen aanboden, afgeleid uit de
pluimvee industrie. Daarnaast hadden de firma’s gespecialiseerd in duivenvoeders ook de klassieke bijproducten
zoals tarwekiem-of lookolie, biergist, grit, appelazijn enz.. in de gamma.

 

Het enorme aanbod is een probleem geworden, waarbij de liefhebber door de bomen het bos niet meer ziet.

Sommigen maken zelfs -om hun duifjes prijzen te laten vliegen- hun eigen recepten met natuurproducten (daar is
niks mis mee..), op zoek naar de magische formule, zoals eertijds de alchemisten, in de hoop dat een mirakel
zich zou voltrekken….

 

Bij Comed hebben we inmiddels jarenlang gewerkt aan een systeem op basis van producten met onderlinge samen-
hang. Ze leiden tot een methode, waarvan men zich de basisbeginselen dient eigen te maken.

Na een uitgebreide, maar nog niet volledig afgeronde testfase van het nieuwe product onder de naam Procalip
geven we een stand van zaken. De reacties waren zodanig positief dat we het voor geïnteresseerden willen be-
schikbaar stellen in “premarket sales”(voorverkoop) onder de definitieve naam Myobol.

Mys = grieks voor spier
Bol verwijst naar anabolisme, aldus opbouw van de spier.

Myobol werd ontwikkeld met het specifiek doel kweek spieren 3de en 4de ronde voor ouders en jongen, maar
een aantal proefhokken suggereerden ook bijkomende toepassingsmogelijkheden.

Eerst en vooral een greep uit de reacties van deze liefhebbers:
Toen ik aan Gerard de toestemming vroeg om zijn uitgebreide bevindingen te publiceren noemde hij de test een
openbaring…

 

Het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen
bij toediening van Procalip. Naar mijn idee een prima product waar ik
graag in de toekomst gebruik van zal maken….

Gerard Dekker
Dorpsstraat 660
1566EM Assendelft – Nederland
Mob. 0640 200 130

Lees hier het volledige rapport van Gerard:

Testresultaten Procalip

…20 koppels leverde 40 jongen op
Bij het uitkippen tot het spenen 2 eetlepels per kilo voer gegeven.
De duiven hebben meer vitaliteit (olievlekken op de slagpennen) Het mest is vaster de spieren meer ontwikkeld.
In het begin aten ze het minder graag , daarna geen probleem…
Jef Geerts
OLV straat 7
3730Hoeselt

….Dagelijks over het voer gegeven aangeplakt met lijnzaadolie.
De jongen groeien fantastisch.!
Ze glimmen je tegemoet/prachtige mest.
HP Verheij
Roestuin 58

Onze huidige indicatie luidt aldus:

Myobol is geschikt om jongen meer spiervolume te laten aanmaken tijdens de kweek vanaf het uitkippen tot het
uitvliegen. Het product verspreidt een aangename geur. De jongen liggen kalm en rustig in de schotel tot aan het
spenen. Het vederkleed wordt goed ontwikkeld en de productie van talg gebeurt optimaal. Ook de ouders gaan
meer spiermassa aanmaken en het vederkleed komt rijk over. Het is ten zeerste aanbevolen tijdens de kweek-
periode en zeker vanaf de derde ronde voor ouders en jongen. Aanbevolen te geven in combinatie met
Fertibol , dat zorgt voor goed gevormde eieren en een stevig skelet.

Door zijn gunstige werking op de ontwikkeling van de spieren is het uitermate geschikt om een zware vlucht voor te bereiden of ervan te herstellen.

Gebruik:

30 g (2 soeplepel) per kg voer,

kweek
– van het uitkomen tot het uitvliegen van de jongen
– gedurende 3 dagen na een zware vlucht
– gedurende 3 dagen voor het inkorven bij zware vluchten

Door het grote enthousiasme van onze testhokken is Myobol te verkrijgen in voorverkoop aan 29 € per kilo.

Vraag ook naar de nieuwe editie van het Comedboek (120 pag;) met aanvullende beschrijvingen van de laatste
inzichten over de COMED METHODE.

Posted on

Testresultaten Procalip

18 september 2018.

Comed,                                              testformulier

Betreft: Procalip.

 

Liefhebber: Gerard Dekker

Dorpsstraat 660 – 1566EM Assendelft (Nederland)

Beschrijving Testhok:

Aantal duiven:   ca. 60 stuks

Voer:                    Naturalkweek

Supplementen: Naturamine, Vitaminor, Nutripowder, Naturaline

Hokken:                               Hok 1: 10 kweekkoppels in hok met daarvoor altijd toegankelijke volière.

Hok 2: 10 kweekkoppels in hok met daarvoor altijd toegankelijke volière.

——————————————————————————————————————————-

 

Gebruikt tot nu toe    (van 29 augustus tot 18 september 2018)

 

Bevindingen     Procalip werd toegepast in Hok 1`, Hok 2 kreeg alleen bij supplementen genoemde                                   producten.

Gestart met het geven van Procalip 2 x daags  op 29 augustus en deze handelingen werden herhaald tot het afspenen van de jonge duiven op 18 september. (Het betreft hier de 5e en laatste ronde op mijn hokken.)

Ondanks ik het idee heb dat duiven niet graag aangemaakt voer eten, werd het voer aangemaakt met een voedingsolie en droog gemaakt met aangegeven hoeveelheid Procalip goed opgenomen. De geur die Procalip verspreid is aantrekkelijk voor ons als mens.

Het duurde een goede week alvorens duidelijk werd dat Procalip een goed aanvulling was op het dagelijkse rantsoen hardvoer. De ouders gingen breder/ronder staan en de jongen lagen gezond en rond in het nest.

De duiven en jongen in Hok 2 bleven hier duidelijk een beetje bij achter. Dit was ook het geval bij de vorige, 4e ronde en dat was ook de reden dat ik reageerde op uw oproep om Procalip te testen

In de 2e testweek lagen de jonge duiven stralend en rustig in het nest, voer werd genoeg opgenomen, maar niet voor de volle 100%. Met andere woorden ik denk dat door het toevoegen van Procolip de voedingswaarde omhoog gaat. De ouders ruien goed en gestaag door en blaakte van gezondheid.

Datzelfde kon niet gezegd worden in Hok 2, hier waren er zo nu en dan duiven met een smerig snebje en de rui verliep niet zo voorspoedig (wel goed, maar je zag het verschil met Hok 1)

In de 3e week, bleven de jongen van Hok 1, rustig in de nestschotels liggen, geen geschreeuw, geen staande jongen, maar kalm en rustig tot op de dag van afzetten.

Bij het spenen was er een verschil, niet heel groot, maar zeker aanwezig tussen de afgezette jonge duiven van Hok 1 en Hok 2. De jongen van Hok 1 waren absoluut ronder dan die van Hok 2. Ook het verenpakket onder de vleugels lag sneller dicht dan in hok 2.

Conclussie op mijn hokken: Jongen zijn gegroeid als kool, ouders zien er goed uit.

Tussendoor had ik al een aantal jongen afgespeend die echter maar 2 weken tijdens de Procalipperiode nog bij hun ouders waren. Deze ben ik na het afzetten gewoon procalip over het voer blijven geven, maar slechts 1 x per dag. Ik heb geen terugvalverschijnselen bij deze jongen gezien. Omdat al mijn jongen in 1 hok zitten, krijgen de afgezette jongen die niet gevoed zijn met Procalip dit nu ook over het voer. Ook zij nemen de Procalip goed op.

Sinds vandaag 18 september zijn alle jongen afgespeend en zullen 1 x daags Procalip over het voer krijgen. Ik zal ze indien mijn voorraad Procalip dit toestaat  zoals in uw aanbeveling staat nog 3 weken blijven verstrekken. De vraag is of dit ook zinvol is bij ouders ?

————————————————————————————————————————————-

Specificatie toegevoegde producten:

Procalip 2 x daags over voer.

Om de dag het voer bevochtigd om Procalip aan te kleven met:

Ropa B Voedingsolie van Ropapharma – Zaandan (Nederland

Levertraan, gehaald bij drogist.

 

Eind conclussie: het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen bij toediening van Procalip. Naar mijn idee een prima product waar ik graag in de toekomst gebruik van zal maken

 

Vriendelijke groeten,

Gerard Dekker

Dorpsstraat 660

1566EM Assendelft – Nederland

Mob. 0640 200 130