Schema’s

ZUIVERING (DUIF) 3.2 04 2017

KWEEK (DUIVEN) 3.2 04 2017

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 zuivering – opbouw conditie

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 vitesse tot 500 km (1)

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 vitesse tot 500 km (2)

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 halve fond van 500 tot 700 km (1)

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 halve fond van 500 tot 700 km (2)

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 fond meer dan 800 km

VLUCHTSEIZOEN (DUIF) 3.2 04 2017 zware fond – 2 dagen

RUI (DUIVEN) 3.2 04 2017

RUSTPERIODE 3.2 04 2017

 

 

 

 

 

 

VÓÓR DE KWEEK (VOGELS)

TIJDENS DE KWEEK (VOGELS)

RUI (VOGELS)

VÓÓR DE TENTOONSTELLINGEN (VOGELS)

NA DE TENTOONSTELLINGEN (VOGELS)