Schema’s

VÓÓR DE KWEEK (VOGELS)

TIJDENS DE KWEEK (VOGELS)

RUI (VOGELS)

VÓÓR DE TENTOONSTELLINGEN (VOGELS)

NA DE TENTOONSTELLINGEN (VOGELS)

 

 

 

ZUIVERING (DUIVEN)

KWEEK (DUIVEN)

RUI (DUIVEN)

VOORBERREIDING VLUCHTSEIZOEN (DUIVEN)

VITESSE TOT 500 KM (1) (DUIVEN)

VITESSE TOT 500 KM (2) (DUIVEN)

HALVE FOND VAN 500 TOT 700 KM (1) (DUIVEN)

HALVE FOND VAN 500 TOT 700 KM (2) (DUIVEN)

FOND MEER DAN 800 KM (DUIVEN)

ZWARE FOND – 2 DAGEN (DUIVEN)

RUSTPERIODE (DUIVEN)