Dominacja & waga

Mój ojciec zawsze mi przypominał: „chłopcze, obchodź się ostrożnie z pieniędzmi innych ludzi”.

Banki to my sami, „ludzie”, zwłaszcza z ich najwrażliwszą domeną, a mianowicie z ich majątkiem. Pieniądze zapewniają egzystencjalną pewność: przyszłość, niezależność, wolność, satysfakcję, władzę, dostęp do dóbr materialnych itp.

Bankierów można bez kozery nazwać kapłanami pieniądza.Obecnie znajdują się bardziej niż kiedykolwiek pod presją opinii publicznej ze względu na rażące i pozbawione skrupułów zachowanie. Ale banki, czyli my sami, zarządzają pieniędzmi ludzi za opłatą, głównie po to, by zaspokoić pierwotne ludzkie instynkty, prymitywną zaborczość...

Ich działania i zasady gry są czysto techniczne, koncentrują się wyłącznie na wydajności i obchodzeniu się z ryzykiem (straty, oszustwa). Bez względu na to, jak bardzo przedstawiane są jako godne zaufania, banki niezmiennie borykają się z fundamentalnym problemem wizerunkowym: są opisywane jako społecznie bezwartościowe i zajmujące się lichwiarstwem.

Ale banki.... to przecież my sami...

Ostatnimi czasy stacje pogodowe na całym świecie zarejestrowały najcieplejsze lato w ciągu ostatnich dekad odkąd tylko rozpoczęto pomiary. To jednak również z pewnością będzie najchłodniejszy rok ze wszystkich...

Przyczyną również w tym przypadku jesteśmy... my sami ..

Substancja zwana testosteronem, będąca przede wszystkim męskim hormonem, napędza wiele pożytecznych procesów, ale także zachowania antyspołeczne, które leżą u podstaw najbardziej zgubnych ekscesów.

Kobiety posiadają znacznie mniej testosteronu, dlatego pod wieloma względami są lepiej przystosowane do obecnego porządku świata niż mężczyźni. Są one powołane do ratowania ekosystemu naszej planety w trudnych sytuacjach, kluczowych dla całego cyklu biologicznego.

Ludzkość w coraz większym stopniu zdaje sobie sprawę z palących potrzeb, ale musi najpierw przejść kolejną rundę gry, dotyczącą tego, kto powinien zapłacić rachunek za zapobieżenie katastrofie. Ponadto, „prawda jako kardynalna zasada” w zachodnich demokracjach jest globalnie zagrożona kataklizmem w stopniu, w jakim mocarstwa autokratyczne nie doświadczyły tych ciężko zdobytych „wartości oświeceniowych”. Wizyta w paryskim Panteonie jest zalecana na poziomie szkoły podstawowej.

Nadzieję daje fakt, że w nowoczesnych autokratycznych strukturach państwowych korupcja jest coraz częściej postrzegana jako szkodliwa i że należy się jej przeciwstawiać.

Nasze troskliwe matki niestety wciąż czekają...

Jedno ciekawe badanie związku między masą ciała gołębia a jego wpływem na dominację powinno pomóc nam lepiej wyjaśnić pozytywne skutki Miobol.

Miobol Pigeon

Czego dotyczył eksperyment? 

Korzystając z zamkniętej populacji gołębi pocztowych żyjących w niewoli, zbadano, czy hierarchie dominacji grupowej (ranga, przywództwo) znajdowały się na stabilnym poziomie w latach kolejnych.

Zbadano również, czy struktura hierarchiczna (dla wygody będziemy ją dalej nazywać „rangą”) była bezpośrednio związana z masą ciała, a jeśli tak, to czy związek ten był linearny. W matematyce mówi się o funkcji.

(Jest to relacja między dwoma zbiorami X i Y, gdzie do każdego elementu x (waga) z X jest przypisany dokładnie jeden element y (ranga) z Y)

Jeśli naniesiemy te wartości na oś xy wykresu i powstanie linia, mówimy o linearnej zależności, w której każda ranga odpowiada wadze.

Kolejność wg rangi była stabilna i skorelowana z masą ciała, ale mogła zostać szybko zakłócona przez sztuczne zmanipulowanie (zwiększenie) masy...

I odwrotnie, po usunięciu sztucznej wagi pierwotna kolejność w randze powróciła równie szybko

Wiele zwierząt żyje i podróżuje w grupach, co ma wiele zalet

  • zwiększona czujność, np. przeciwko drapieżnikom 
  • oszczędność energii lecąc w strumieniu powietrza („siedzenie za kierownicą” u rowerzystów) 
  • zwiększona efektywność żerowania (poszukiwanie i znajdowanie pożywienia we własnym środowisku) itp.

Istnieją jednak również wady. W grupie uwydatniają się bowiem

  • różnice osobowości,
  • cechy zewnętrzne, 
  • jak i fizjologia, które prowadzą do konfliktów. 

Doprowadziły one prawdopodobnie do powstania porządku hierarchii w grupie w drodze ewolucji.

Kolejność wg rangi zapewnia korzyści członkom grupy, między innymi poprzez zmniejszenie częstości występowania konfliktów fizycznych, ale może również prowadzić do tego, że niektórzy członkowie grupy o niższej randze nie otrzymują tym samym dostępu do zasobów (np. żywności, terytorium itp.). 

W ograniczonej populacji gołębi istnieje hierarchia linearna , która pozostaje stabilna w czasie. 

Omawiamy tutaj badanie pokazujące, że stabilność ta może zostać zakłócona poprzez dodatkowe sztuczne obciążenie gołębi, które stanowią dolne 50% hierarchii. Obciążenie to (małe kawałki ołowiu na plecach) sprawiło, że gołębie niższej rangi natychmiast stały się bardziej agresywne , a co za tym idzie, ich miejsce w hierarchii wzrosło. 

Jednak efekt ten był widoczny tylko u samców i nie występował u samic. Usunięcie sztucznego ciężaru spowodowało, że miejsce w hierarchii natychmiast powróciło do poprzedniej struktury. 

To zakłócenie stabilnej hierarchii sugeruje, że występuje silny bezpośredni związek między masą ciała i zachowaniem społecznym, a osobowość jednostki może zostać zmieniona poprzez sztuczną manipulację masą ciała.

Badaniea

Siedemnaście gołębi pocztowych (osiem samców, dziewięć samic) trzymano w Royal Veterinary College (Hatfield, Wielka Brytania). Wszystkie gołębie były w wieku 6 lat i zostały zakupione, gdy miały rok. Trzymano je w gołębniku z nieograniczonym dostępem do jedzenia i wody. W okresie badania do grupy nie dodawano żadnych gołębi.

Abyuszeregować gołębie, były one początkowo badane w trzech różnych punktach cyklu rocznego przez trzy kolejne lata. Dziewiętnaście miesięcy po rozpoczęciu badania dziewięć gołębi zajmujących najniższe pozycje w rankingu zostało sztucznie obciążonych ołowiem. Obciążenie to zostało przymocowane 4 godziny przed rozpoczęciem badania za pomocą samoprzylepnych ołowianych odważników. Odważniki ważyły 5 g, czyli sztucznie dodana dodatkowa masa ciała wynosiła 12% masy ciała gołębia. Wartość 12% została wybrana, ponieważ odzwierciedla ona naturalne wahania masy ciała podczas cyklu rocznego u gołębi. Gołębie pochodziły z wcześniejszych badań i były zaznajomione z odważnikami przymocowanymi do ich grzbietu. Odważniki zostały usunięte natychmiast po zakończeniu badań. Kolejna ocena hierarchii - już bez wagi - miała miejsce dzień po sztucznym obciążeniu. Określenie hierarchii zostało wykonane przy użyciu skalibrowanych protokołów, w celu przypisania każdemu gołębiowi obiektywnego wyniku dominacji. Głównymi zachowaniami mierzonymi w tym celu były: piszczenie, gonienie, chwytanie dziobem, ciągnięcie za szyję i machanie skrzydłami.

Kolejność hierarchii w grupie może przynieść korzyści wszystkim jej członkom, zmniejszając nasilenie i częstotliwość konfliktów fizycznych. Zmniejszając czas poświęcany na rywalizację, można go zainwestować w inne istotne zachowania, takie jak utrzymanie upierzenia, czujność i żerowanie. Porządki hierarchiczne w społecznościach zwierząt są często linearne (wprost proporcjonalne).

Oznacza to, że jednostki o wyższej randze dominują nad jednostkami o niższej randze. Linearne uporządkowania hierarchiczne są zwykle powiązane z masą ciała lub rozmiarem i okazały się zarówno stabilne, jak i niestabilne w czasie: stopień występowania wariacji hierarchicznych w funkcji czasu wydaje się związany z pewnymi cechami historii życia osobnika, przy czym grupy zwierząt są albo ograniczone do określonego miejsca, albo żyją razem przez dłuższy czas (co najlepiej prowadzi do stabilnych hierarchii). Odnotowano znaczące odchylenia, gdy gołębie opuściły grupę.

Czy ustalenie rangi funkcjonuje inaczej w przypadku bardzo dużych grup gołębi (gołebniki wspólne)?

Czy hierarchia na niebie różni się od tej na ziemi? Zobacz poprzedni blog, w którym znajdziesz informację, że liderzy stada są zastępowani podczas lotu, jeśli nie dokonują dobrych wyborów...

Nie wspominając już o lotach katastroficznych, skutkujących głęboką zmianą składu grupy.

Przy zastosowaniu dodatkowej wagi (na zielono) kolejność w szeregach hierarchicznych zmieniła się znacząco (rysunek c), ale pozostała (wprost proporcjonalnie) linearna; kolejność w szeregach zaobserwowana, gdy dziewięć gołębi zostało sztucznie obciążonych (szary obszar), różniła się znacząco od wszystkich siedmiu nieobciążonych szeregów. U gołębi ze sztucznie zwiększoną wagą hierarchia znacznie się zmieniła. Dziewięć osobników, których wagą sztucznie manipulowano, stało się bardziej agresywnych, co spowodowało znaczny wzrost pozycji w hierarchii. Średnio wśród gołębi obciążanych zwiększyła się również liczba ich zachowań agresywnych: nie u wszystkich gołębi zostało to zaobserwowane.

Maksymalna redukcja agresywnych zachowań zaobserwowana u sztucznie obciążonych gołębi wyniosła 38,33%. (Wśród gołębi, u których agresywne zachowanie wzrosło, maksymalny i minimalny wzrost wyniósł odpowiednio 750% i 11,3%)

Wystąpiła znacząca interakcja między płcią a obciążeniem. Miejsce w hierarchii zostało wyraźnie podniesione wśród samców po obciążeniu ich dodatkowym ciężarem, podczas gdy samice obciążone dodatkowym ciężarem nie wykazywały różnic w porównaniu z ich zachowaniem bez obciążenia i późniejszym pomiarem ich miejsca w hierarchii.

Zastosowanie dodatkowej wagi spowodowało ogólny wzrost agresji w populacji; z całkowitej liczby zarejestrowanych agresywnych interakcji istniała stabilna zależność w ramach relacji-rywalizacji, u gołębi obciążonych i nieobciążonych. 

To, w jaki sposób dominacja i masa ciała oddziałują na siebie, zarówno w obrębie pór roku, jak i pomiędzy nimi, nie jest w pełni zrozumiałe. Masa ciała może znacząco zmieniać się w trakcie cyklu rocznego w odpowiedzi na kluczowe wydarzenia w historii życia, takie jak rozmnażanie, pierzenie i (prawdopodobnie) sezon lotów. To, w jaki sposób te zmiany masy ciała znajdują odzwierciedlenie w stabilności w hierarchii i pozycji poszczególnych gołębi, może mieć znaczący wpływ na ogólną dynamikę grupy i poziom ich agresji. 

W związku z tym lepsze zrozumienie tego, jak (szybko) zmienia się miejsce w hierarchii poprzez niewielkie, szybkie zmiany masy ciała, może zapewnić wgląd zarówno w zbiorowe, jak i indywidualne zużycie energii.

Nie możemy nie dojść do wniosku, że cięższy samiec jest również bardziej dominujący i dlatego może sobie pozwolić na uprzywilejowaną pozycję.
(Na przykład ma łatwiejszy dostęp do jedzenia, partnerki...). Teraz, gdy wiemy, że większa waga samca zapewnia wyższą pozycję w hierarchii, możemy oczekiwać, że przełoży się to również na lepsze wyniki sportowe

Zależność między średnią masą ciała (wykres powyżej) a średnią hierarchią siedmiu nieobciążonych pomiarów kolejności w grupie.

Długo zastanawiałem się, czytając wyniki tego badania. Chciałbym również zaprosić do jego przeprowadzenia każdego entuzjastę tego tematu. Daje ono ciekawy wgląd w podstawowe zachowania naszych gołębi. Obejmuje to między innymi zachowanie (w wyścigach), w których grupa jest (zbyt) duża, aby skutecznie zorganizować hierarchię. 

Czy istnieje tutaj powiązanie z efektem Miobol, który zapewnia dobrą masę gołębi ? W szczególności samce mogą wykorzystać to szczególne zjawisko.

….

Czy to możliwe, że uległy samiec osiągający dobre wyniki staje się bardziej dominujący z powodu tymczasowego zwiększenia objętości i przewyższa samego siebie (sportowo)?

W rzeczy samej, pomiary wielkości ciała (zarówno rozmiaru, jak i wagi = „okrągły gołąb”) oraz metabolizmu spoczynkowego są dodatnio skorelowane z miejscem w hierarchii i zgodne z modelem wydajności zarządzania energią.
Jak wspomniano powyżej: wszystko w funkcji oszczędzania energii. Ma to kluczowe znaczenie dla wytrzymałości i regeneracji. Uważamy za zaszczyt dalsze doskonalenie tych spostrzeżeń.

W międzyczasie, Miobol zapewniający wzrost gołębi na stałe wszedł do harmonogramu karmienia przez cały rok.

Miobol Pigeon

Bardzo ciekawe ....

Istotne jest również wcześniejsze odstawienie młodego od matki (co najmniej tydzień) po zastosowaniu Miobol. Jest to zjawisko, którego nie potrafimy jeszcze w pełni wyjaśnić. 

Czy tymczasowo dominującym rodzicom lepiej jest odstawiać młode?

Źródła:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.18.488671v1

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/waarom-sparen-altijd-een-goed-idee-is


Older Post Newer Post