Dominantie & gewicht

Mijn vader hield het mij vroeger altijd voor : “zeer voorzichtig te zijn met geld van iemand anders, manneke. “

De banken, dat zijn wijzelf, “de mensen” en vooral met hun gevoeligste kant, nl die van hun centen. Geld zorgt voor existentiële zekerheden: de toekomst , de onafhankelijkheid, de vrijheid, de voldoening, de macht, de toegang tot bezitsgoederen etc.

De bankiers zijn de hogepriesters van het geld. Momenteel staan zij meer dan ooit onder druk van de publieke opinie, wegens een schrijnende graai gedrag, zonder scrupules. Maar de banken, dat zijn wij zelf, beheren tegen vergoeding het geld van het volk, vooral om te voldoen aan de oer-instincten, de primitieve bezitsdrang…

Hun producten en dito spelregels zijn puur technisch, enkel gericht op rendement en risico beheersing (verlies, fraude). Hoe vriendschappelijk en vertrouwelijk ook voor-gesteld, zitten de banken steevast met een eigen fundamenteel imago probleem: ze zijn sociaal waardeloos en ze woekeren op de samenleving.

Maar de banken….dat zijn dus wij zelf…

Intussen registerden de weerstations op de planeet, de warmste zomer van de voorbije jaren sinds het begin van de metingen. Dit wordt met zekerheid ook de koelste van alle volgende jaren…

De oorzaak is ook hier …wij zelf …

Het stofje testosteron, een hoofdzakelijk mannelijk hormoon, stuurt heel wat nuttige processen aan, maar ook antisociaal gedrag dat aan de basis ligt van deze nefaste
excessen.

Vrouwen hebben in beduidend mindere mate testosteron, reden waarom zij in de huidige wereldorde op veel punten geschikter zijn dan de mannen. Zij zijn geroepen om op de lange termijn, het voor alle biologische leven cruciale ecosysteem van onze planeet in hoge nood, te redden.

De mensheid ziet de prangende noodzaak steeds meer in, maar moet eerst nog een rondje Zwarte Piet doorschuiven, ivm wie de rekening voor de afwending van de catastrofe moet betalen. Komt daar nog bij dat «de waarheid als kardinaal punt» in de westerse democratieën op wereldvlak dreigt onder te sneeuwen in de mate dat grote autocratische ingerichte machten deze hard bevochten «waarden van de Verlichting » niet meegemaakt hebben. Een bezoek aan het Pantheon van Parijs is aan te bevelen in de eindtermen van het basis onderwijs.

Hoopgevend is dat in de moderne autocratische staatsstructuren de corruptie steeds meer als nadelig en te weren wordt beschouwd.

Onze zorgzame moeders zijn jammer genoeg nog aan het wachten ….

Een merkwaardige studie over het verband tussen het lichaamsgewicht van duiven en de gevolgen er van op de dominantie, moet ons helpen de positieve effecten van Miobol beter te verklaren.

Waarover ging de proefneming?

Met behulp van een gesloten populatie in gevangenschap levende postduiven, werd nagegaan of de hiërarchieën van groepsdominantie (rangorde, pikorde) stabiel waren gedurende opeenvolgende jaren. 

Eveneens werd nagegaan of een hiërarchische structuur (we noemen het verder voor het gemak « rangorde »), direct verband hield met het lichaamsgewicht en zo ja of dit verband lineair was. In de wiskunde spreekt men over een functie.

(Het is een relatie tussen twee verzamelingen X en Y , waarbij aan ieder element x (gewicht) uit X , precies één element y (rang) uit Y is gekoppeld.)

Als we deze waarden op een xy as van een grafiek uitzetten en er ontstaat een lijn, dan spreekt men van een lineair verband elke rang komt overeen met een gewicht.

De rangorden waren stabiel en correleerden met het lichaamsgewicht, maar ze konden prompt verstoord worden door een kunstmatige manipulatie (verhoging ) er van…

Omgekeerd eens het gewicht werd verwijderd keerde de originele rangorde even prompt terug.
…  

Veel dieren leven en reizen in groepen wat een aantal voordelen oplevert:

  • verbeterde waakzaamheid vb tegen roofdieren
  • energiebesparing door in de slipstream te vliegen ( “in het wiel zitten” bij de fietsers)
  • verhoogde foerageer-efficiëntie (het zoeken en vinden van voedsel in hun leefomgeving) etc.

Er zijn echter ook nadelen. Binnen een groep kunnen

  • verschillen in persoonlijkheid
  • uiterlijke kenmerken
  • alsook fysiologie, tot conflicten leiden. 

Dergelijke conflicten hebben waarschijnlijk door de evolutie tot de opkomst van een rangorde binnen de groep geleid.

Rangorden bieden dus voordelen aan groepsleden o.a. door het voorkomen van fysieke conflicten te verminderen, maar kunnen er ook toe leiden dat bepaalde groepsleden met een lagere rang, daardoor de toegang tot middelen ( o.a voeding, territorium etc.) missen.

Er bestaat in een besloten populatie duiven een lineaire rangorde die in de loop van de tijd stabiel blijft.

We bespreken hier een studie waaruit blijkt dat deze stabiliteit kan worden verstoord door kunstmatige extra-gewichtsbelasting van de duiven, die doorgaans de onderste 50% van de hiërarchie vormen. Deze gewichtsbelasting (kleine blokjes lood op de rug) zorgde ervoor dat deze laaggeplaatste duiven onmiddellijk agressiever werden en in de rangorde stegen.

Dit effect was echter alleen duidelijk bij doffers en was afwezig bij duivinnen. Het verwijderen van het kunstmatige gewicht zorgde ervoor dat de rangorde meteen terugkeerde naar zijn vorige structuur.

Deze onderbreking van een stabiele rangorde impliceert een sterke directe link tussen lichaamsgewicht en sociaal gedrag en suggereert dat de persoonlijkheid van een individu kan worden veranderd door de kunstmatige manipulatie van het lichaamsgewicht. 

Studie

Zeventien postduiven (acht doffers , negen duivinnen) werden ondergebracht in het Royal Veterinary College (Hatfield, VK). Alle duiven waren 6 jaar oud en werden gekocht toen ze 1 jaar oud waren. Ze werden gehouden in een duivenhok met onbeperkte toegang tot voedsel en water. Tijdens de studieperiode werden er geen duiven aan de groep toegevoegd.

Om de rangorde te bepalen, werden duiven aanvankelijk op drie verschillende punten in de jaarcyclus gedurende drie opeenvolgende jaren bestudeerd. Negentien maanden na het begin van het onderzoek werden de negen duiven die de onderste posities in de rangorde vormden kunstmatig met lood verzwaard. Dit gewicht werd 4 uur voor de aanvang van de experimenten bevestigd met zelfklevende lood-fiets-balanceergewichten. De gewichten wogen 5 g en het kunstmatig toegevoegde extra lichaamsgewicht bedroeg 12% van het gewicht van de duiven. De waarde van 12% werd gekozen omdat dit de natuurlijke lichaams-gewicht-schommeling weerspiegelt gedurende de jaarlijkse cyclus bij duiven. De duiven waren ivm eerdere studies, vertrouwd met op hun rug bevestigde bio-logging-apparaten. De gewichten werden onmiddellijk na de experimenten verwijderd. De volgende rangorde evaluatie -zonder gewicht - vond plaats de dag na de kunstmatige verzwaring. De bepaling van rangorde gebeurde met geijkte protocollen, met het oogmerk om elke duif een objectieve dominantie score toe te kennen. De belangrijkste hiertoe gemeten gedragingen waren: piepen, achtervolgen, snavelgrijpen, nektrekken en vleugelslagen.

Een rangorde binnen een groep kan voordelen opleveren voor al haar leden door de ernst en frequentie van fysieke conflicten te verminderen. Door de tijd die aan rivaliteit wordt besteed te verminderen, kan tijd worden geïnvesteerd in ander belangrijk gedrag zoals onderhoud van vb. vederkleed, waakzaamheid en foerageren. Rangorden binnen dieren-gemeenschappen zijn vaak lineair (recht evenredig) gerangschikt.

Dwz hoger gerangschikte individuen domineren alle individuen met een lagere rang. Lineaire rangorden zijn gewoonlijk gekoppeld aan het lichaamsgewicht of -grootte en zijn in de loop van de tijd zowel stabiel als onstabiel gebleken: de mate waarin er in de rangorden variaties in functie van de tijd voorkomen, lijkt verband te houden met zekere levens-geschiedeniskenmerken, waarbij diergroepen ofwel beperkt zijn tot een bepaald gebied of gedurende langere tijd samenleven (wat bij voorkeur leidt tot stabiele hiërarchieën). Er waren vb significante afwijkingen wanneer duiven wegvielen uit de groep.

Functioneert de rangorde anders wanneer er sprake is van zeer grote groepen duiven (one loft races) ? Is de rangorde in de lucht anders dan op de grond?

Zie vorige blog waar leiders van een zwerm tijdens een vlucht vervangen worden indien zij geen goede keuzes maken ….

Om niet te spreken van de rampvluchten, met een grondige wijziging in de samenstelling van een groep tot gevolg.  

Bij toepassing van extra gewicht (in het groen) veranderde de rangorde aanzienlijk (figuur c) maar bleef (recht evenredig) lineair; de rangorde die werd waargenomen toen negen duiven kunstmatig werden verzwaard (grijze zone) verschilde aanzienlijk van alle zeven niet-verzwaarde rangorden. Bij duiven met kunstmatig verhoogd gewicht veranderde de rangorde aanzienlijk. De negen individuen wiens gewicht kunstmatig werd gemanipuleerd, verhoogden gemiddeld hun agressie, wat resulteerde in een significante toename van hun rang. Gemiddeld verhoogden de kunstmatig verzwaarde duiven hun aantal agressieve gedragingen: niet alle duiven verhoogden dus hun agressieve gedrag. 

De maximale afname van agressief gedrag waargenomen door kunstmatig verzwaarde duiven was 38,33%. (Van die duiven wiens agressief gedrag verhoogden, waren de maximale en minimale stijgingen respectievelijk 750% en 11,3%.)

Er was een significante interactie tussen geslacht en gewichtsbelasting. De rangorde werd bij de doffers uitdrukkelijk verhoogd, wanneer extra gewicht werd geladen, terwijl met extra gewicht geladen duivinnen geen verschil vertoonden met hun niet-gewicht geladen gedrag en daaropvolgende meting van de rangorde.

De toepassing van extra gewicht resulteerde in een algehele toename van agressie in de populatie; van het totale aantal agressieve interacties dat werd geregistreerd was er een stabiel verband binnen de rivaliteit-relaties, bij verzwaarde en niet verzwaarde duiven.

Hoe dominantie en lichaamsgewicht op elkaar inwerken, zowel binnen - als tussen de seizoenen, wordt niet volledig begrepen. Het lichaamsgewicht kan aanzienlijk variëren gedurende de jaarlijkse cyclus als reactie op belangrijke gebeurtenissen in de levensgeschiedenis, zoals de kweek, de rui en (waarschijnlijk) het vliegseizoen. De manier waarop deze veranderingen in lichaamsgewicht worden weerspiegeld in de stabiliteit van de rangorden en de posities van individuele duiven daarin, zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de algehele groepsdynamiek en het agressieniveau.

Daarom heeft een beter begrip van hoe (snel) de rangorden veranderen door kleinschalige, prompte veranderingen in lichaamsgewicht, het potentieel om inzicht te verkrijgen in zowel het collectieve als het individuele energieverbruik.

We kunnen niet anders dan besluiten dat een zwaardere doffer ook dominanter is en zich daardoor een bevoorrechte positie kan permitteren. (Vb makkelijker toegang heeft op voedsel, partner…). Nu we weten dat meer gewicht -zeg maar een rondere grotere doffer- voor een hoger rang in de rangorde zorgt, kunnen we verwachten dat dit ook voor betere sportprestaties zorgt. 

Relatie tussen de gemiddelde lichaamsmassa (grafiek hierboven) en de gemiddelde rang voor zeven niet-verzwaarde pikorde metingen.

Ik heb lang gemijmerd bij het lezen van dit onderzoek. Ik wil ook graag elke liefhebber uitnodigen om dit te doen. Het geeft merkwaardige inzichten in het basisgedrag van onze duiven. Onder andere ook het gedrag (in one loft races) waar de groep (te) groot is voor de efficiënte organisatie van een rangorde.

Is er een link te leggen naar het effect van Miobol dat zorgt voor ronde gespierde duiven en dat zeker de doffers dit bijzondere fenomeen kunnen benutten.

….

Kan het zijn, dat een onderdanige doffer die goed presteert zich door een tijdelijke volume toename dominanter wordt en zich (sportief) overtreft ?

Idd ,metingen van lichaamsomvang (zowel grootte als gewicht = «ronde duif») en ruststofwisseling zijn allemaal positief gecorreleerd met de rangorde en in overeenstemming met het prestatiemodel van energetisch management.
Zoals hierboven genoemd: alles in functie van energie besparen. Dit is van cruciaal belang in de uithouding en de recuperatie. Wij beschouwen het als een voorrecht om deze inzichten verder te verfijnen .

Intussen verwierf Miobol, dat zorgt voor ronde duiven, het jaar rond een vaste waarde in elk voeding schema.  

Zeer bijzonder ….

Zo is ook het significant vroeger spenen (minstens een week) na gebruik van Miobol, een fenomeen dat we nog niet helemaal kunnen verklaren .

Kunnen tijdelijk dominant geworden ouders beter hun jonge spenen?

Bronnen:  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.18.488671v1

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/waarom-sparen-altijd-een-goed-idee-is 


Older Post Newer Post