De weg naar huis

Confucius gaf les aan verkozen leiders des volks, hoe het land deugdelijk te besturen. Een basisprincipe was: wees streng voor u zelf en mild voor de anderen. Maar ook, dat als het volk ontevreden werd, ze meteen moesten opstappen…. 

In diergroepen waar bepaalde individuen een onevenredige invloed hebben op collectieve beslissingen, kunnen de prestaties van de hele groep eronder lijden als deze individuen over onjuiste informatie beschikken. Of leiders in dergelijke situaties in hun rol kunnen worden vervangen door beter geïnformeerde groeps-genoten, is een belangrijke vraag bij het begrijpen van de aanpassings gevolgen van collectieve besluitvorming.

Bij de duiven gebruikte men een tijdverschuivende procedure  (van een kunstmatig ingestelde dag nacht klok) om de voorspelbaarheid van de richtingsfout in navigatie-informatie van gevestigde leiders binnen de zwerm hiërarchie van  postduiven (Columba livia) te manipuleren. 

 

Het verschuiven van de klok plaatst het zonnekompas, een belangrijk navigatiesignaal, in conflict met alle andere richtingaanwijzingen (bijv. visueel, magnetisch) in de om-geving van de duif.  

Experimenteel en leiderschapsanalyse (a)
Vrijgaveprotocol voor de acht experimentele koppels. (b, c)

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5046934/

De proef laat zien dat:

  • in de meeste gevallen, wanneer leiders over onjuiste informatie beschikken, ze hun invloed op de zwerm verliezen. In deze gevallen wordt onnauwkeurige informatie uitgefilterd door de herschikking van hiërarchische posities, waardoor wordt voorkomen dat fouten van voormalige leiders zich in de hiërarchie voortzetten.
  • een flexibel besluit-vormingsmechanisme waardevol kan zijn in situaties waarin 'slechte' informatie wordt geïntroduceerd door traditioneel invloedrijke individuen. 

Theoretisch werd voorspeld dat in de hiërarchische besluitvorming fouten van leiders zich naar beneden voort-zetten, met onnauwkeurige collectieve beslissingen als gevolg. Door onnauwkeurige navigatie-informatie van een bepaalde grootte bovenaan de hiërarchie te introduceren, werd ontdekt dat dit nadeel kon worden overwonnen bij duivenzwermen: wanneer alleen leiders slecht geïnfor-meerd waren, behielden zwermen hun bestaande routes, terwijl als wanneer hele zwermen (door verschuiven licht klok) werden misleid, ze afwijkende routes vertoonden , zij het met een kleiner dan voorspelde afwijking, zoals te verwachten bij duiven die bekend zijn met het landschap.

We kunnen dus concluderen dat de misleiding door het verschuiven van de ( licht)klok succesvol was, maar dat leiders alleen niet in staat waren om hun zwermen naar verkeerde routes te 'misleiden'.

Belangrijk is ook de daling in de hiërarchische rangen van leiders: in de meerderheid van de zwermen verminderde hun inbreng in de navigatiebeslissingen , wanneer alleen hun licht klok werden verschoven. Men neemt aan dat waar een afname werd waargenomen in de hiërarchische rang van leiders, dit te wijten zou kunnen zijn aan twee niet-elkaar uitsluitende mechanismen. 

Ten eerste kan het verschuiven van de dag/nacht  klok ervoor hebben gezorgd dat leiders onzeker zijn geworden over de kwaliteit van hun eigen informatie. Het verschuiven van de klok plaatst het zonnekompas, een belangrijk navigatiesignaal, in conflict met alle andere richting-aanwijzingen (bijv. visueel, magnetisch) in de omgeving van de duif. Dit conflict kan leiders ertoe hebben aangezet om minder gewicht te hechten aan hun persoonlijke informatie en meer aan sociale informatie (d.w.z. het kopiëren van die van groepsgenoten). Onzekerheid kan ook de vluchtsnelheid van de (klok-verschoven) leider hebben verminderd en omdat snelheid wordt geassocieerd met leiderschap bij duiven,  kan een langzamere vlucht ertoe leiden dat duiven naar beneden zakken in de hiërarchie.

Dit mechanisme vereist geen erkenning door volgers dat hun leider onjuiste informatie heeft. Als alternatief kunnen zwerm-leden actief de informatie van lage kwaliteit hebben 'uitgefilterd' door hun afhankelijkheid van sociale informatie van leiders te verminderen. Dit kan te wijten zijn aan het herkennen van het toegenomen conflict tussen hun eigen richtingsvoorkeur en die van de leider, of aan het detecteren van een hint (zoals verminderde snelheid) die wijst op onzekerheid bij de leider. Het laatste mechanisme komt dus overeen met volgers die ervoor kiezen om niet te volgen, en het eerste met leiders die ervoor kiezen om niet te leiden. Op dit moment kunnen we geen onderscheid maken tussen deze alternatieven. 

Deze studie toonde aan dat flexibele besluitvormings-structuren waardevol kunnen zijn wanneer informatie met veel fouten kan worden geïntroduceerd door invloedrijke individuen . Deze resultaten hebben implicaties voor zowel theoretische als proefondervindelijke  studies van collectieve beweging en navigatie.

Ze benadrukken het belang van de informatiekwaliteit en individuele zekerheid van interacties tussen de duiven onderling, tijdens zwemvluchten.

Het verlies van in zwerm vliegende duiven door navigatie fouten bij zwak leiderschap ondergaat een “zwerm- compensatie”.

 De talloze theorieën hoe ze navigeren moeten we nu anders bekijken.  De uitdrukking « domme duiven » moeten we best met een korreltje zout nemen, want het zijn eigenlijk meesterlijke plan trekkers. 

 We leren dat duiven ook reageren (trager vliegen) als ze onzeker worden over hun informatie. Zij vliegen voorzichtig en trager omdat ze de informatie willen checken op meerdere navigatie technieken. Net zoals de mens wanneer hij niet meer zeker is van de weg, zal hij ook trager gaan rijden. Eer ze finaal in een wedvlucht alleen naar huis aan het vliegen zijn, bleken er ook frequent zwerm splitsingen waarbij telkens een nieuwe leider aan het roer komt tot de zwerm nog slechts uit drie duiven bestaat. Bij deze splitsingen zal telkens een duif uit de groep waarvan de klok niet verschoven werd ( over correcte informatie beschikt ) als de betere leider de leiding overnemen. 

 Deze metingen kunnen ons  helpen bij het interpreteren zowel van individule achterblijver als van traumatiserende rampvluchten …


Older Post Newer Post